การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาในระดับป.ตร
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
"สำนักบริหารวิชาการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ บรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญทั้งนี้จะควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เป็นระบบและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพื่อจะได้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง"
   
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย ( ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ) [ ดูรายละเอียด ]
  ดาวน์โหลดใบสมัครรับทุน
ทุนTechnology Grants ประเภททุนระดับปริญญาเอก ( Ph.D. Scholarship) [ ดูรายละเอียด ]
  ดาวน์โหลดใบสมัครรับทุน
 
HITACHI SCHOLARSHIP FOUNDATION’S PROGRAM 2015

มีรายละเอียดทุนประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี้
  1. Hitachi Scholarship Program ให้ทุนแก่อาจารย์เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา science and technology ระยะเวลา 3  ปี
  [ APPLICATION FORM ]
  2. Hitachi Fellowship Programให้ทุนแก่อาจารย์เพื่อไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขา science and technology ระยะเวลา 1 – 3 เดือน
  [ APPLICATION FORM ]
  3. Komai Fellowship Program ให้ทุนแก่อาจารย์/นักวิจัย เพื่อไปทำวิจัยในสาขา social and cultural science ระยะเวลา 1 – 3 เดือน
  [ APPLICATION FORM ]

ส่วนงานจะต้องเสนอชื่ออาจารย์/นักวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนไปยังสำนักบริหารวิชาการอย่างช้า ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

ทุน HARVARD –YENCHING INSTITUTE   ปี 2015 - 2016
 

Harvard – Yenching Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า จะเปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน ประจำปี 2015 – 2016 สำหรับอาจารย์และนักวิจัย เพื่อศึกษา/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดทุนประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี้

  1.  Visiting Scholars Program ให้ทุนแก่อาจารย์เพื่อไปศึกษาและวิจัยในสาขา Humanities and Social Science ณ Harvard University ระยะเวลา 10 เดือน [ APPLICATION FORM ]
  2. Visiting Fellows Program ให้ทุนแก่อาจารย์และนิสิตที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อไปทำวิจัย ณ Harvard University  ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา [ APPLICATION FORM ]
  3.  Harvard – Yenching Institute and the National of Singapore ให้ทุนแก่อาจารย์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Humanities and Social Science ณ National of Singapore และทำวิจัย ณ Harvard University ระยะเวลา  1 – 1.5 ปี  [ APPLICATION FORM ]
  4. Harvard – Yenching Institute and the University of Hongkong  ให้ทุนแก่อาจารย์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Humanities and Social Science ณ University of Hongkong  และทำวิจัย ณ Harvard University ระยะเวลา  1 – 1.5 ปี  [ APPLICATION FORM ]

ส่วนงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร     ขอรับทุน (เฉพาะทุนข้อ 1 และ 2)  ไปยังสำนักบริหารวิชาการ อย่างช้าภายในวันที่ 16 กันยายน 2557
 
โครงการสนับสนุนภาควิชาให้เปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
  สำนักบริหารวิชาการเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเสนอขอรับการสนับสนุนผ่านภาควิชา/คณะโดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เหมาจ่ายรายวิชาละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับรายวิชาที่เคยได้รับการสนับสนุนในครั้งแรกแล้วจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนอีก 1 ครั้ง รายวิชาละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  ทั้งนี้ขอให้คณะเสนอขอรับการสนับสนุนไปยังสำนักบริหารวิชาการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ( ดูรายละเอียด ) ( ดาวน์โหลดเอกสาร )
 
 
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์(ระบบ CU-CAS)
แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค ( ดูรายละเอียด )
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ดูรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายบุคคล
   
 
 
   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คลิกดูรายละเอียด
การรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา คลิกดูรายละเอียด  
ดาวน์โหลดข้อมูลการเสนอหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรได้ที่นี่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เอกสารการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร [ 10-08-2553 ]
การดำเนินการประเมินตนเองตามระบบ CU-CQA ของคณะ/หน่วยงาน
คำอธิบายดัชนีชี้วัดคุณภาพหลักสูตร (คำอธิบายรายการดัชนีเพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA)
 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรปีการศึกษา 2557
  บันทึก
  เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
 
ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
  หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557
  หนังสือแจ้งส่วนงาน
  ใบสมัครขอรับทุน
   
 
ทุนสมทบการจ้างชาวต่างประเทศฯ ปีงบ 2557
  หนังสือแจ้งส่วนงาน
  ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ.2557
  แบบสรุปการเสนอขอรับทุน
  ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
 
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บวิชาการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547
   View My Stats