การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาในระดับป.ตร
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
"สำนักบริหารวิชาการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ บรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญทั้งนี้จะควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เป็นระบบและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพื่อจะได้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง"
   
โครงการสนับสนุนภาควิชาให้เปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
  สำนักบริหารวิชาการ เชิญคณาจารย์ผู้สนใจเสนอขอรับการสนับสนุนผ่านภาควิชา/คณะโดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เหมาจ่ายรายวิชาละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    สำหรับรายวิชาที่เคยได้รับการสนับสนุนในครั้งแรกแล้วจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนอีก 1 ครั้ง รายวิชาละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  ทั้งนี้ขอให้คณะเสนอขอรับการสนับสนุนไปยังสำนักบริหารวิชาการภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
 
แบบแจ้งการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
แบบแจ้งการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (ครั้งที่2)
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมของนิสิต
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต
 
   
Scholarship Program for ASEAN Countries (Semester)
  Application form
 
HITACHI SCHOLARSHIP FOUNDATION’S PROGRAM 2015

มีรายละเอียดทุนประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี้
  1. Hitachi Scholarship Program ให้ทุนแก่อาจารย์เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา science and technology ระยะเวลา 3  ปี
  [ APPLICATION FORM ]
  2. Hitachi Fellowship Programให้ทุนแก่อาจารย์เพื่อไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขา science and technology ระยะเวลา 1 – 3 เดือน
  [ APPLICATION FORM ]
  3. Komai Fellowship Program ให้ทุนแก่อาจารย์/นักวิจัย เพื่อไปทำวิจัยในสาขา social and cultural science ระยะเวลา 1 – 3 เดือน
  [ APPLICATION FORM ]

ส่วนงานจะต้องเสนอชื่ออาจารย์/นักวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนไปยังสำนักบริหารวิชาการอย่างช้า ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

 
 
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์(ระบบ CU-CAS)
แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค ( ดูรายละเอียด )
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ดูรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายบุคคล
   
 
 
   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คลิกดูรายละเอียด
การรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา คลิกดูรายละเอียด  
ดาวน์โหลดข้อมูลการเสนอหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรได้ที่นี่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เอกสารการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร [ 10-08-2553 ]
การดำเนินการประเมินตนเองตามระบบ CU-CQA ของคณะ/หน่วยงาน
คำอธิบายดัชนีชี้วัดคุณภาพหลักสูตร (คำอธิบายรายการดัชนีเพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA)
 
 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรปีการศึกษา 2557
  บันทึก
  เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
 
ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
  หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557
  หนังสือแจ้งส่วนงาน
  ใบสมัครขอรับทุน
   
 
ทุนสมทบการจ้างชาวต่างประเทศฯ ปีงบ 2557
  หนังสือแจ้งส่วนงาน
  ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ.2557
  แบบสรุปการเสนอขอรับทุน
  ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
 
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บวิชาการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547
   View My Stats