การรับเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบ เสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 

  แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค

   

ประกาศโครงการทุนจุฬาฯ ดุษฎีพิพรรธน์ ประจำปี 2559

 

++ ใบสมัครขอรับทุน  ++ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก(นิสิตวิจัย)

 

 

Scholarship Program for Neighboring Countries
Application Form

ดาวน์โหลดรหัสหลักสูตร 14 หลัก

คู่มือการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารใช้ภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์คุณภาพสำหรับการประเมินหลักสูตรแปลมาจาก AUN Actual Quality Assessment of Programme Level : Version No. 2.0 ; October 2014
ห้ามนำ ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 " [ ดูรายละเอียด ]

Powerpoint การประชุมชี้แจง การดำเนินงานตามารตรา 44 แห่งพระราชบัณญัต ิจุฬาฯ พ.ศ. 2551 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [ วันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ]

 

ประเมินผลการเรียนการสอน ออนไลน์

ระบบประเมินผลการเรียน การสอนออนไลน์(ระบบ CU-CAS)

แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค ( ดูรายละเอียด )

ดาวน์โหลดคู่มือ การใช้งานระบบประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ดูรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายบุคคล

 

 

 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คลิกดูรายละเอียด

การรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการ ศึกษา คลิกดูรายละเอียด  

ดาวน์โหลดข้อมูลการเสนอหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรได้ที่นี่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
บุคลากร
สถานที่ติดต่อ
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น
ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
 
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่ว ไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ (CUCQA)
การพัฒนาหลักสูตรข้าม สาขาในระดับป.ตร
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตร แบบต่อเนื่อง
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและราย วิชา
 
การรับเข้าศึกษาระดับปริญญา ตรี
การรับเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท/เอก

 

CHE QA ONLINE ในระดับหลักสูตร

 

- คู่มือการใช้งาน

 

- แบบฟอร์มการเพิ่มชื่ออาจารย์

 

 

การดำเนินการกรณีนิสิตกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการ ศึกษา (กรณีคณะที่นิสิตสังกัดมิใช่เจ้าของรายวิชาที่นิสิตกระทำผิด)

 

ประกาศ จุฬาฯ พ.ศ. 2558 [ คลิก ]

 

ขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศ พ. ศ. 2558 [คลิก ]

 

 

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายปกครองแก่นิสิตที่กระทำ ผิด

 

แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

 

 

 

โครงการสนับสนุนภาควิชา ให้เปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

โครงการ

 

แบบเสนอขอการสนับสนุนการเปิดสอน

 

แบบฟอร์มแสดงการยินยอมของนิสิต

 

แบบแจ้งการเปิดสอน (ครั้งที่ 2)

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

 

แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

ภาษาไทย

 

ภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

 

 

 

ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

 

 

 

เกณฑ์และอัตราการจ่ายงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2555

 

 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 

 

หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557

 

 

 

หนังสือแจ้งส่วนงาน

 

 

 

ใบสมัครขอรับทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ

 

 

 

หนังสือแจ้งส่วนงาน

 

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ.2557

 

 

 

แบบสรุปการเสนอขอรับทุน

 

 

 

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน

 

 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้ จ่าย

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

สำนักงานก.พ.

 

สำนักงานการทะเบียน

 

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

 

บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 
 
 

 

 

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ถนนพญาไท กทม. 10330
โทร 02 218 0201 - 2 โทรสาร 02 218 0208
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์ .