จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบการประมวลและรายงานผลการประเมินการสอน 1.0.0
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบการประมวลและรายงานผลการประเมินการสอน
Menu


กรุณาระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
(u)
(p)

ใบประเมินผลการสอน

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

ระบบทวิภาค นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553

ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2553

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้แล้วทุกรายวิชา

หากไม่พบข้อมูลหรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบประมวลผลกรุณาแจ้งที่ โทร 80214

-------------------------------------------------------------------

 

การดูข้อมูลรายงานผลการประเมิน

ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ Login เข้าระบบแล้วไม่พบข้อมูล อาจเกิดจากยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าดูรายงาน ให้ติดต่อส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ โทร. 0-2218-0214 E-mail : pramernonline@gmail.com พร้อมแจ้ง User Name ของ Account CUNET (เดียวกันกับที่เข้า Web mailจุฬาฯ) เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานให้

กรณีที่ Login เข้าไม่ได้ เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือจำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2218-3314 เพื่อตรวจสอบหรือขอรหัสผ่านใหม

รายงานที่ดูอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และสามารถรองรับโปรแกรม Acrobat Version 7 ขึ้นไป เพราะฉะนั้นหากใช้ Version ที่ต่ำกว่า ระบบจะให้ Save ไฟล์ ให้เลือก Save ไฟล์ลงมาที่เครื่องก่อนค่อยเปิดดู หากไม่มีโปรแกรม Acrobat หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้เปิดไฟล์ PDF จะไม่สามารถเปิดดูรายงานได้ ขอให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวก่อน

หากพบข้อมูลรายงานไม่ถูกต้อง อาทิ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำอาจารย์ ฯลฯ กรุณาแจ้งให้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ โทร 80214 ทราบโดยด่วน เพื่อตรวจสอบและ/แก้ไขข้อมูล

รายงานแบบประเมินที่ 17 (ของคณะครุศาสตร์) , 42 (ของคณะทันตแพทยศาสตร์) และ 43 (ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป) เป็นแบบประเมินเฉพาะ ซึ่งทางคณะ/หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการออกรายงานเอง ดังนั้นจึงไม่สามารถดูรายงานผลการประเมินฯผ่านระบบรายงานผลการประเมินฯของมหาวิทยาลัยนี้ได้ ทั้งนี้หากต้องการรายงานผลการประเมินแบบดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรง

ข้อมูลผู้สอน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งผ่านทาง E-mail :
  
pramernonline@gmail.com เพื่อปรับปรุงข้อมูล

ติดต่อสอบถาม/แจ้งเรื่องต่าง ๆ/แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะเพื่อพัฒนา
   โทร. 0-2218-0214 E-mail : pramernonline@gmail.com